عضویت در مرکز رشد

در صورت اثبات توانمندی به صورت رایگان به مرکز رشد Landa Startup School بپیوندید:

  • فضایی دوستانه، تخصصی، حرفه ای مطابق با استاندارد های جهانی
  • ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ
  • خلق تفکر کارآفرینی
  • برگزاری بوت کمپ ها و کراش کورس های مرتبط
  • شرط استخدام پس از یک سال