بهمن ماه در مجموعه ما

در تاریخ ۱۹بهمن ۱۴۰۰درحالی که نیمی از سال سپری شده اعضای مجموعه استارت آپ همچنان مشغول فعالیت هستند تا بتوانند در آخر سال به معرفی مجموعه ی استارت آپ و شناسایی این مجموعه به نوجوانان بپردازند. بچه های لوگو موشن که اخیرا کاراکتری طراحی کردند برای سیستماتیک (دیجیتالی) کردن طرح ، کاراکتر را به بچه […]

روز موشنی ها

امروز اعضای موشن گرافیک در مجموعه ی استارت آپ لاندا حضور پیدا کردند و مشغول انجام کارهای موشن ،طراحی و ایده پردازی کارکتر بودند. برخی دیگر از اعضای گروه نیز مشغول نوشتن سناریو برای بخش استارت آپ بودند، بچه های استراتژیست محتوا در حال پیدایش راه های ارتباط با مخاطبین اند و یکی از استراتژیست […]