بهمن ماه در مجموعه ما

در تاریخ ۱۹بهمن ۱۴۰۰درحالی که نیمی از سال سپری شده اعضای مجموعه استارت آپ همچنان مشغول فعالیت هستند تا بتوانند در آخر سال به معرفی مجموعه ی استارت آپ و شناسایی این مجموعه به نوجوانان بپردازند. بچه های لوگو موشن که اخیرا کاراکتری طراحی کردند برای سیستماتیک (دیجیتالی) کردن طرح ، کاراکتر را به بچه […]