آرمان هستم

از کودکی به دنبال پیشرفت و توسعه فردی بوده ام .در حال حاضر مسئول وبسایت های این مجموعه هستم.

با شرکت در ورکشاپ های متعدد و مختلف به بیزینس کوچینگ، مدیریت دانش و فنون مذاکره چیره شده و به وردپرس نیز مسلط هستم.