مقری هستم؛

در زمینه ی تولید محتوا و زبان انگلیسی فعالیتم را شروع کرده ام.
امیدوارم در این فضای صمیمی که برای ما ایجاد کرده اند بتوانم بهترین ها را بیاموزم و از تجربیاتی که بدست می آورم برای آینده خود و اطرافیانم استفاده صحیحی داشته باشم.